Programma 2024-2025 is in de maak

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?
Stuur een mailtje naar: podiumgorter@hotmail.com
Vervolgens ontvangt u onze nieuwsbrieven via de mail
Ticket verkoop start op 1 augustus 2024
of
wordt vriend van  Podium Gorter voor € 15, = p.p. per seizoen
en krijg als eerste te horen hoe het nieuwe programma eruit ziet en de kans om als eerste tickets te kopen.

Even Voorstellen

In mei 2016 is Stichting Podium Gorter opgericht door een groep enthousiaste mensen. Het idee om deze stichting op te richten ontstond tijdens de opening van een grondig gerenoveerde Doopsgezinde kerk aan de Raadhuisstraat in Balk.

Kosten noch moeite zijn gespaard om de kerk prachtig op te knappen en ervoor te zorgen dat deze blijft behouden voor het historische centrum van Balk. Aan deze kerk is een bijzonder verhaal verbonden. In een grijs verleden was Douwe Gorter predikant aan deze kerk. Douwe was de grootvader van de bekende dichter Herman Gorter.

Wie kent niet de eerste regel van zijn gedicht ‘Mei: “een nieuwe lente een nieuw geluid”.

 

Podium Gorter organiseert in de winterperiode passende activiteiten in de kerk: kleinschalige concerten, theater en lezingen.

Over ons.

Stichting Podium Gorter werd in 2016 opgericht door een afvaardiging van de doopsgezinde kerk en een paar enthousiaste cultuurliefhebbers uit Balk.  Door samen te werken werd het mogelijk het cultuur aanbod in onze regio te verbreden en tegelijkertijd activiteiten te organiseren in het monumentale kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente Balk.

Podium Gorter organiseert een variatie van kleinschalige culturele activiteiten, zoals concerten, theater, lezingen e.d. in het mooie kerkje midden in Balk en gelegen aan de Luts. Er wordt actief samenwerking gezocht met andere organisaties en/of instellingen. Podium Gorter is geen concurrent van andere collega instellingen omdat ze er van overtuigd is dat ze met haar aanbod een aanvulling is en kan zijn op bestaande en nog te realiseren grootschaliger initiatieven.

Alle activiteiten van Stichting Podium Gorter zijn per definitie kleinschalig. In het kerkje is namelijk ruimte voor maximaal 100 bezoekers. Podium Gorter wil met haar programmering ook laagdrempelig zijn en het is de bedoeling dat activiteiten bereikbaar zijn voor een breed publiek, dus worden de toegangsprijzen steeds zeer kritisch vastgesteld. 

Het eerste uitgangspunt leidt er automatisch toe dat er sprake is van een intieme sfeer die niet alleen door bezoekers maar ook door de artiesten hogelijk wordt gewaardeerd. Daarbij komt dat de voortreffelijke akoestiek een extra pluspunt vormt.

Het tweede uitgangspunt stelt hoge eisen aan de programmering, want het feit dat er een maximum aantal kaarten kan worden verkocht beperkt de mogelijkheden bij het aangaan van contracten met artiesten e.d. Het is de afgelopen jaren steeds gelukt meer te bieden dan “middle of the road” en dat is precies waar Podium Gorter voor wil staan. 

 Stichting Podium Gorter probeert zich uitdrukkelijk met haar activiteiten te onderscheiden. Dit betekent dat zij met haar programmering probeert het verschil te maken t.o.v. het aanbod elders in de regio. Het onderscheidende en de culturele meerwaarde staan voorop en er wordt ook actief gezocht naar vertegenwoordigers van de Fryske kultuer.

Podium Gorter streeft naar variatie, ruimdenkend in haar beperking en ruimhartig in haar keuzes.

Het bestuur:

Jannie Haantjes, Penningmeester

Fedde Bergsma, Secretaris

Tineke Dijkman, algemeen lid

Attie Wobbes, algemeen lid

Anneke Trinks, algemeen lid

Sipke Miedema, algemeen lid

Anne Herrema (voorzitter/programmeur)

PODIUM GORTER
Aangesloten bij:
mede mogelijk gemaakt door:  
mede ondersteund door:

Stuur ons een bericht

15 + 8 =

Stichting Podium Gorter
podiumgorter@hotmail.com

Bezoekadres:
Raadhuisstraat 27
8561 BH Balk

Secretariaat adres:
Raadhuisstraat 47
8561 BH Balk

 

De locatie

Podium Gorter heeft een toepasselijke naam. Vernoemd naar de bekende dichter Herman Gorter (1864 – 1927). Hij is een van de zogenoemde Tachtigers en kwam in zijn jonge jaren veel in Balk. Zijn grootvader was predikant van de doopsgezinde gemeente gelegen aan de Raadhuisstraat. Er liggen dus veel voetstappen van Herman Gorter op deze historische grond. In zijn beroemde gedicht ‘Mei’ beschrijft hij dit als volgt

Een nieuwe lente en een nieuw geluid 

Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit

Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht 

In een oud stadje, langs de watergracht

In de laatste zin wordt verwezen naar ons Balk. Hij wordt dan ook in ruime mate geëerd in dit Friese dorp. Een straatnaam, een beeld met gedicht en een podium… 

VRIEND WORDEN VAN PODIUM GORTER

In de zeven jaar dat Podium Gorter bestaat is het steeds weer gelukt een veelzijdig en gevarieerd programma samen te stellen.
Uitgangspunten daarbij staan verwoord in het beleidsplan (zie link). Kernwoorden uit dit plan zijn o.a. gevarieerdheid, originaliteit, kleinschaligheid en betaalbaarheid… Ruim 1000 mensen zijn geïnteresseerd in onze voorstellingen.

De afgelopen jaren toonden een paar grotere bedrijven uit Balk zich bereid ons financieel te supporten.
Ook weten we ons gesteund door de gemeente en zijn we erkend door het Fonds Podiumkunsten. Deze steun wordt zeer gewaardeerd.
Toch zoeken we naar nog meer basis en dan niet alleen voor het versterken van onze financiële
 positie.

We willen vooral de (creatieve) inbreng van onze bezoekers vergroten. We hopen dat we met de oprichting van een vriendenclub het beoogde draagvlak realiseren.
Als vriend van Podium Gorter steunen mensen met een warm hart voor kunst en cultuur de activiteiten van het Podium met een kleine bijdrage.

Daarom zoekt Podium Gorter vrienden, mensen die…
* het leuk vinden creatief mee te denken over de inhoud van en wensen voor het programma
* adviezen willen geven over zaken als doelgroepen, communicatie, bereik en samenwerkingspartners
* bereid zijn te sponsoren met een jaarlijkse bijdrage van € 15,=: meer is helemaal mooi.

De vrienden krijgen daarvoor terug:
* je ontvangt als eerste het programma boekje
* je kunt met voorrang kaarten bestellen
* we werken aan een jaarlijkse aparte en leuke vriendenbijeenkomst met een aansprekend thema

Vriend worden kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

Uw bericht aan ons als vriend

15 + 11 =

Stichting Podium Gorter
podiumgorter@hotmail.com

Bezoekadres:
Raadhuisstraat 27
8561 BH Balk

Secretariaat adres:
Raadhuisstraat 47
8561 BH Balk

 

BELEIDSPLAN PODIUM GORTER BALK 2020-2025
Vastgesteld in het bestuur op 1 april 2019

Inhoud
Inleiding …………………………………………………………………………………………………………………………1
Meerjaren beleidsplan …………………………………………………………………………………………………..2
Missie en visie ……………………………………………………………………………………………………………….3
Strategie ……………………………………………………………………………………………………………………… 4
Actuele situatie ……………………………………………………………………………………………………………. 5
Activiteiten van de organisatie ………………………………………………………………………………………6
Bestuur en uitvoering ……………………………………………………………………………………………………7

1. Inleiding

Stichting Podium Gorter werd in 2016 opgericht door een paar cultuurliefhebbers die van mening zijn dat er nooit teveel aan cultuur kan worden aangeboden en die tevens het belang van het zo veel mogelijk in stand houden van monumentale kerkelijke gebouwen onderkennen. De oprichting van stichting Podium Gorter maakt het mogelijk deze twee aspecten met elkaar te verbinden.

Podium Gorter organiseert een variatie van kleinschalige culturele activiteiten, zoals concerten, theater, lezingen e.d., in het kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente te Balk. Er wordt bovendien actief samenwerking gezocht met andere organisaties en/of instellingen. Podium Gorter is geen concurrent van andere collega instellingen omdat ze er van overtuigd is dat ze met haar aanbod een aanvulling kan zijn op bestaande en nog te realiseren grootschaliger initiatieven.
Alle activiteiten van Stichting Podium Gorter zijn per definitie kleinschalig. In de Doopsgezinde Kerk te Balk is namelijk ruimte voor maximaal 100 bezoekers. Podium Gorter wil met haar programmering bewust laagdrempelig zijn en het is uitdrukkelijk de bedoeling dat activiteiten bereikbaar moeten zijn voor een breed publiek . De toegangsprijzen worden dus steeds zeer kritisch vastgesteld, sommige voorstellingen leveren een nadelig saldo op, dat met een andere voorstelling kan worden gecompenseerd. Dankzij sponsoring en subsidies lukt het toch steeds weer een programma samen te stellen wat anders is dan te doen gebruikelijk.
Het eerste uitgangspunt leidt er automatisch toe dat er sprake is van een intieme sfeer die niet alleen door bezoekers, maar ook door de artiesten hogelijk wordt gewaardeerd. Daarbij komt dat de voortreffelijke akoestiek een extra pluspunt vormt.

Het tweede uitgangspunt stelt hoge eisen aan de programmering, want het feit dat er een maximum aantal kaarten kan worden verkocht beperkt de mogelijkheden van contractering. Het is de afgelopen jaren desondanks gelukt meer te bieden dan “middle of the road” en dat is precies waar Podium Gorter voor wil staan.
Stichting Podium Gorter probeert zich met haar activiteiten te onderscheiden. Dit betekent dat zij met haar programmering probeert het verschil te maken t.o.v. het aanbod elders in de regio. Het onderscheidende en de culturele meerwaarde staat bij elke contractering voorop, er wordt daarbij ook aandacht geschonken aan vertegenwoordigers van de Friese volkscultuur.
Podium Gorter streeft naar variatie, ruimdenkend in haar beperking en ruimhartig in haar keuzes.
Het bestuur , Balk 1 april 2019.

2. Meerjaren beleidsplan

Dit beleidsplan is vastgesteld voor de periode 2020 – 2025.
Om de doelstelling te bereiken worden de volgende programmaonderdelen georganiseerd:

* Theater;
* Concerten;
* Lezingen;
* en meer….

Ervaring heeft geleerd dat een Friese component in de programmering niet mag ontbreken. D.w.z. dat bij het samenstellen van het programma nadrukkelijk ook wordt gekeken naar artiesten uit Fryslân en activiteiten waarvan de Fryske tael een onderdeel uitmaakt. Het is gebleken dat het (potentiële) publiek in onze regio dit namelijk zeer op prijs stelt. Bij de programmering is het mede daarom een uitdaging om niet te vervallen in het oude en bekende maar steeds te blijven zoeken naar vernieuwing en verrassing. Zoals eerder gezegd, ruimdenkend in haar beperking en ruimhartig in haar keuzes.
Gedurende de afgelopen jaren is de infrastructuur van het gebouw mede dankzij de welwillende medewerking van het kerkbestuur nog beter geschikt gemaakt voor activiteiten van Podium Gorter. De geluidsinstallatie is aangepast en er is een beamer met automatisch scherm geplaatst. Met de gemeente is afgesproken dat er licht alcoholische dranken mogen worden geschonken. Een van de bestuursleden beschikt over de benodigde horecapapieren, de vanwege de te verkrijgen vergunning benodigde tweede horecaman is tevens bereid gevonden zich aan Podium Gorter te verbinden. In overleg met het kerkbestuur is tevens een afzuiginstallatie gerealiseerd zodat aan alle eisen van de gemeente DFM in deze wordt voldaan. In september 2018 is dan ook de benodigde vergunning voor een horecafaciliteit afgegeven door de gemeente.
Aandachtspunt vormt overigens de invulling van deze horecavoorziening. Op dit punt wil het bestuur van Podium Gorter de komende periode zeker een verbeteringslag maken. Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij o.a. hoe we een dergelijke voorziening kleinschalig kunnen aanbieden zonder al teveel concessies te hoeven doen aan efficiency en kwaliteit (zo snel mogelijke service en toch goede kwaliteit). En dit onder de voorwaarde dat er met de indeling rekening gehouden moet worden met de kerkelijke omgeving. Podium Gorter existeert dankzij een religieus gebouw en zal dat willen blijven respecteren. Er wordt gewerkt aan een plan waardoor er een permanente kleinschalige horecavoorziening kan worden gerealiseerd die, als Podium Gorter de kerk niet huurt, volledig afgeschermd kan worden van de kerk. Dit plan wordt in overleg met het kerkbestuur verder uitgewerkt en leidt hopelijk op zo kort mogelijke termijn tot een structurele verbetering.

3. Missie en visie

In 2016 waren een paar enthousiaste paar cultuurliefhebbers van mening dat het culturele leven in Balk e.o. gebaat zou zijn bij een boost. Hoewel er andere instellingen zijn die zich (ook) op dit gebied begeven, werd geconstateerd dat nieuwe ontwikkelingen niet (of te weinig ) in de programmering worden opgenomen. Een van de hypothesen bij de initiatiefnemers voor Podium Gorter was dat de grotere zalen kennelijk geen aansluiting (meer) kunnen vinden bij de beginnende en of experimentele(re) vormen van cultuur. Bovendien bestond de indruk dat er sprake was van een min of meer vast cultuurpubliek en dat er nauwelijks nieuw publiek wordt bereikt. Daarmee lag de impliciete behoefte aan een vernieuwend cultuuraanbod op tafel.
In dezelfde periode werd door het bestuur van de Doopsgezinde kerk te Balk geconstateerd dat het kerkbezoek terugliep, dit overigens geheel in lijn met de landelijke trends. Het kerkgebouw moet onderhouden worden door de leden van de gemeente en met het teruglopen van het aantal leden neemt de financiële druk op de resterende leden omgekeerd evenredig toe. De recente renovatie van het kerkgebouw ( afgerond in 2014) deed het besef ontstaan dat deze prachtige ruimte zeker potentie heeft. Het bestuur besloot dan ook te onderzoeken of het mogelijk zou zijn de kerk open te stellen voor meer dan alleen religieuze bijeenkomsten. Er werd hier en daar bij mogelijk geïnteresseerde (en betrouwbaar geachte kandidaten) gepolst of men op huurbasis gebruik van de kerk zou willen maken.
In 2016 vonden bovengenoemde initiatiefnemers elkaar en dat resulteerde in het oprichten van Stichting Podium Gorter. De stichting werd vernoemd naar de bekende dichter Herman Gorter, een van de zogenoemde “Tachtigers”. Gorter is o.a. bekend van zijn gedicht ‘Mei’, dat nadrukkelijk verwijst naar zijn periodes dat hij in Balk logeerde. Hij verbleef in zijn jonge jaren tijdens de zomerperiodes namelijk vaak bij zijn grootouders. Grootvader Gorter was predikant in de doopsgezinde kerk en dit staat als zodanig in de kerk vermeld.
In seizoen 2016/2017 ging Podium Gorter van start. Een programma met verschillende onderdelen en bereikbaar voor een breed publiek. Er werd een programma samengesteld waarin iedere potentiële liefhebber iets van zijn gading kon vinden. En al snel wordt duidelijk dat deze benadering zijn vruchten af werpt. De kleine zaal levert onmiskenbaar voordelen op. Het is intiem, je voelt je niet verloren, ook als het aantal toeschouwers niet groot is. En er kunnen dus zonder veel problemen ook activiteiten worden aangeboden die geen groot publiek trekken.
Zoals eerder gezegd speelt de toegangsprijs voor het publiek wel degelijk een belangrijke rol. Als maximum toegangsprijs is het streven niet hoger te gaan dan € 20,– p.p., waarbij opgemerkt dient te worden dat uitzonderingen hier de regel kunnen bevestigen1.
——————————————————————
1 Tot nu toe is dat echter niet nodig gebleken.

Zoals gesteld wil het bestuur van Podium Gorter zich met het door haar aan te bieden programma onderscheiden. Onderscheiden ten opzichte van andere activiteiten zoals deze in onze regio worden georganiseerd. De grote podia in Sneek, Leeuwarden en Drachten bieden wel bijzondere activiteiten maar juist de afstand blijkt een te grote afstand op te leveren
Om onderscheidend te zijn wordt gezocht naar concerten, theatervoorstellingen en lezingen die niet bij andere podia in de regio worden geprogrammeerd. Uiteraard kan dit ook financiële consequenties hebben. Niet alle activiteiten van Podium Gorter zijn per definitie ‘sexy’ en/of populair bij het grote publiek. Daarom wordt jaarlijks gezocht naar een ideale mix, waarbij het uitgangspunt is dat de uiteindelijke financiële balans aan het einde van het seizoen niet negatief mag zijn.

4. Strategie

Teneinde de doelstelling te bereiken wordt uitgebreid en frequent gezocht naar voor Podium Gorter geschikte activiteiten. Hiervoor worden voorstellingen elders bezocht, zijn er contacten met verschillende artiesten en impresariaten en wordt er gekeken naar programmeringen bij vergelijkbare instellingen. Uiteraard staat het bestuur daarbij steeds open voor initiatieven van derden.

De doelstelling van de stichting beoogd geen financieel winstoogmerk , maar uiteraard mag het financiële belang niet uit het oog worden verloren. Om de financiën zoveel als mogelijk te waarborgen worden in het bestuur de toegangsprijzen mede afgestemd op het te verwachten aantal bezoekers.
Mede omdat het bestuur hoofdelijk aansprakelijk is, wordt aan gemeente De Fryske Marren gevraagd de stichting financieel te ondersteunen met een subsidie. De jaarlijks aangevraagde subsidie is tot heden (eind van het seizoen 2018-2019) steeds toegekend. Voor incidentele uitgaven wordt een beroep gedaan op lokale en regionale fondsen. Ook een paar van de grotere partijen van het lokale bedrijfsleven hebben een jaarlijkse bijdrage toegezegd. Om het voor deze sponsoren aantrekkelijk te maken is Podium Gorter bezig via de belastingdienst de zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkenning te verkrijgen.

Podium Gorter is ‘anders dan anders’, ruimdenkend in haar beperking en ruimhartig in haar keuzes. En… met veel begrip voor haar dynamische omgeving. Er wordt dus actief geanticipeerd op veranderende omstandigheden; “Bij een mogelijk terugtrekkende overheid zal het beroep op het bedrijfsleven groter moeten worden”, aldus een citaat uit een van de recente cultuurnota’s van de overheid. Met haar beleid anticipeert Podium Gorter dus actief op het door de landelijke overheid enige jaren geleden ingezette cultuurbeleid.

Om bekendheid te geven aan de activiteiten wordt zoveel als mogelijk de publiciteit gezocht. Er wordt o.a. geadverteerd in lokale weekbladen (Balkster Courant en het Sneeker Nieuwsblad). Daarnaast wordt in deze bladen ook d.m.v. regelmatige persberichten aandacht gevraagd voor de activiteiten. Op de eigen website worden de activiteiten uiteraard ook bekend gemaakt en is het laatste (activiteiten-) nieuws te volgen. De vernieuwde website zal voor de zomer van 2019 actief zijn. Ook via digitale netwerken wordt het programma aangekondigd. Posters en flyers worden verspreid in de directe omgeving en er is een speciale reclamekast in Balk waarin het programma onder de aandacht wordt gebracht.

De kaartverkoop is een punt van aandacht. Met ingang van het seizoen 2019-2020 wordt de kaartverkoop uitbesteed aan een externe partij die ook een deel van de reclame voor zijn rekening gaat nemen. In het seizoen 2019-2020 wordt bekeken hoe deze werkwijze bevalt.

Een van de aandachtspunten bij de evaluatie zal zijn in hoeverre het oudere publiek problemen heeft ervaren met het via internet bestellen van kaartjes. Een ander aandachtspunt is in hoeverre het publiek de charme van het persoonlijke contact met het bestuur bij het bestellen mist.

5. Actuele situatie

Het derde seizoen van Podium Gorter ligt achter ons. We weten ondertussen dat een gevarieerd programma zeer wordt gewaardeerd en dat er daarin tevens ook aandacht moet zijn voor uitingen in de Fryske ‘taal en kultuer’. Met name de laatstgenoemde activiteiten worden zeer positief gewaardeerd en in veel gevallen heeft dit geresulteerd in een uitverkocht huis.
Samenwerking met andere instellingen wordt ook op prijs gesteld en geeft tevens ingang tot nieuwe inzichten en activiteiten. Een goed voorbeeld is de samenwerking met het HWG (Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân). In de jaarlijkse ‘Maand van de Geschiedenis’ wordt gezamenlijk een activiteit georganiseerd die past bij het landelijke thema.

Uiteraard is er ook aandacht voor poëzie. Dat zijn we onze naamgever min of meer verschuldigd. In ieder geval wordt er daarom tijdens de Nationale Poëzieweek een bijpassende activiteit georganiseerd.
De kerkzaal is nu nog gelijkvloers. Dat levert een nadeel op voor de bezoekers. Met name bij drukbezochte voorstellingen is er op de achterste rijen minder goed zicht op de artiesten. Daarom wordt er in overleg met het kerkbestuur nu gewerkt aan de realisatie van een podium. Het streven is dat dit podium met ingang van het seizoen 2019-2020 klaar is.

M.i.v. 2019 zal ook worden gekeken naar een activiteit in de zomer. Geen groot festival zoals al elders wordt georganiseerd, maar onderscheidend en passend bij de filosofie van onze stichting. Gedacht wordt aan een jaarlijkse terugkerende activiteit die in samenwerking met derden kan worden georganiseerd.
Terugkijkend kan gesteld worden dat tot nu toe ruimschoots aan de verwachtingen en doelstellingen van de stichting is voldaan. Over het algemeen worden de voorstellingen goed bezocht en in de wandelgangen worden veel complimenten geuit. Het blijft echter een doorlopend proces om een goed programma samen te kunnen stellen en de mensen op een prettige , laagdrempelige, manier te blijven ontvangen. Het is daarom belangrijk kritisch te blijven, ogen en oren open te houden en altijd bereid te zijn het gesprek aan te gaan.
Podium Gorter, ruimdenkend in haar beperking en ruimhartig in haar keuzes.

6. Activiteiten van de organisatie

Voor de toekomst zijn de activiteiten als volgt samen te vatten:
* Het samenstellen van een veelzijdig en afwisselend programma, waarbij de doelstelling van de stichting voorop staat.
* De activiteiten worden met name in de winterperiode (oktober/maart) gepland.
* Eén activiteit in de zomerperiode (kleinschalig festival).
* Het handhaven van de laagdrempeligheid. Hierbij moet worden gekeken naar de toegangsprijzen, maar zeker ook naar de manier waarop Podium Gorter het publiek tegemoet treedt. Vriendelijk en zonder kapsones, ruimhartig en ruimdenkend.
* Werken aan een zo publieksvriendelijk mogelijke zaal binnen de beperkende context van het kerkgebouw. Onderwerpen zoals de realisatie van een podium, het borgen van de brandveiligheid en de consumptieverkoop zijn daarbij doorlopende punten van aandacht.

7. Bestuur en uitvoering

Het bestuur van Podium Gorter bestaat momenteel uit de volgende 6 personen:
* Fêdde Bergsma (lid) , Ruigahuizen;
* Jannie Haantjes (lid), Balk;
* Gerard Veenstra (lid), Wyckel;

* Tineke Dijkman (lid), Balk; 
* Anne Herrema (voorzitter), Balk;
* Sipke Miedema (penningmeester) Balk.
* Horecamedewerkers ten behoeve van consumptieverkoop en het bewaken van de sociale hygiëne
* F. Bergsma en
* K. Haarsma

Alle bestuursleden en de horecamedewerkers zijn vrijwilligers en derhalve onbezoldigd.
Financiën worden verworven d.m.v. de toegangsgelden, subsidie, bijdragen van verschillende fondsen en beperkte sponsoring.
Er wordt een financiële buffer gehanteerd van € 5.000,–. Deze buffer wordt alleen aangewend bij financiële tegenvallers.

Podium Gorter staat als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 65760972.

Bezoek adres: Stichting Podium Gorter,
Raadhuisstraat 27, 8561 BH Balk

Postadres: Secretariaat Podium Gorter,
Raadhuisstraat 47,
8561 BH  Balk

Email: podiumgorter@hotmail.com
Website: www.podiumgorter.nl.

Financieel jaarverslag:
http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/podium-gorter

Jaarverslag 2022-2023

We kunnen er kort over zijn, het post-coronajaar is voor Podium Gorter zeer succesvol verlopen.

Het zeer gevarieerde programma trok veel nieuwe bezoekers, uit de regio en daarbuiten, die we nog niet eerder bij ons Podium mochten begroeten. Velen van hen toonden hun enthousiasme door zich direct aan te melden als Vriend van Podium Gorter, een nieuw initiatief van onze club. Ondertussen zijn er 44 vrienden genoteerd hetgeen voor ons wederom een kleine extra financiële zekerheid biedt. We gaan tijdens de speciale Vriendenbijeenkomst bespreken in hoeverre we hen ook kunnen vragen als ambassadeurs voor ons podium op te treden en wellicht willen een aantal van hen ook actief mee doen in het verspreiden van de affiches voor de verschillende voorstellingen. Wij presenteren hen het nieuwe programma en bieden hen de gelegenheid als eersten kaarten te boeken.

Met ons boekingsbureau (ticketverkoop) zijn we in gesprek over hoe we dit kunnen regelen. We willen namelijk graag dat onze gasten, als ze meerdere tickets willen kopen, dit met behulp van een zogenoemd boodschappenmandje kunnen doen. Dat maakt het bestellen van meerdere tickets een stuk eenvoudiger.

Het was een topseizoen, zowel wat het gevarieerde programma als wat het aantal bezoekers betreft. ‘Grote’ artiesten als Karin Bloemen en Ernst Jansz zorgden voor een volle zaal, maar dat gold bijvoorbeeld ook voor artiesten als het Friestalige Frisicana IV en Kentucky Snake Oil met Rachel Croft. De meeste voorstellingen was het zelfs volle bak! Dat was ook te merken aan onze horecaomzet. Mede dankzij ons enthousiaste horecateam steeg onze omzet, de kleine winst die we op de consumpties maken komt ten goede van onze financiële positie.

We willen de bijdragen van onze sponsors in deze niet onbenoemd laten, mede dankzij de steun van Gemeente De Fryske Marren, Stichting Bas Backer, Fonds Podiumkunsten, Provincie Fryslân en een paar grote werkgevers uit Balk is onze financiële positie zeer gezond te noemen   (Zie voor financiële verantwoording 2022-2023 elders op deze site).

Mede hierdoor kunnen we een interessant programma aanbieden terwijl we ons uitgangspunt dat we de toegangsbewijzen niet duurder willen maken dan € 20,00 nog steeds gestand kunnen doen. Daar zijn we trots op!

Inhoudelijk ontwikkelt ons eigenwijze kleinschalige theater zich voortvarend.

Steeds meer artiesten horen in het circuit dat Podium Gorter interessant is. Interessant, omdat het een intiem theater is met enthousiast publiek maar ook met een verantwoorde veelzijdige programmering. We bieden onze artiesten veel service op maat. Dat wordt gewaardeerd. Artiesten spreken hun waardering naar ons uit, ook op social media. Een en ander leidt ertoe dat onze programmeur/voorzitter op zijn beurt er steeds weer in slaagt interessante artiesten naar Balk te halen. Het helpt ons zeker ook dat de regionale pers niet aflatende interesse toont.

De samenwerking met een middelbare school uit ons dorp verliep uitstekend en is voor herhaling vatbaar. Een jonger publiek bij ons podium te betrekken is en blijft een uitdaging.

Ons bestuur is uitgebreid met 2 nieuwe leden zodat het bestuur nu uit 7 personen bestaat. Een prettige samenwerking. Dit maakt het mogelijk dat we niet altijd allemaal bij elke voorstelleng present hoeven te zijn.                                                                  

De samenwerking met het kerkbestuur, verhuurder van het gebouw, verloopt prima. Eens per jaar is er overleg tussen de twee besturen en worden zo nodig puntjes op de i gezet.

De verlichting van het pad en de kerk bevalt prima. Evenals de helling van de ingang naar de lager gelegen fietsenstalling en het voorraadhok bevalt prima.

Een van de leden van de kerkenraad heeft een ontwerp gemaakt voor een eenvoudige zogenoemde horecawand waardoor het mogelijk wordt (een deel van) de horecavoorraad in de kerk te laten staan. We hopen voor het nieuwe seizoen concrete stappen in deze te kunnen zetten. Overleg met de kerkenraad hierover verloopt in een positieve sfeer. Wordt dus vervolgd.

De piano is voorzien van wieltjes opdat hij eenvoudiger te verplaatsen is. Dit bevalt prima maar er doen zich een paar technische onvolkomenheden voor die we voor het nieuwe seizoen willen oplossen.

Een ander aandachtspunt is het samenstellen van een cultuuragenda voor de verschillende podiuminitiatieven in Balk e.o. Hierover zijn de eerste contacten inmiddels gelegd.

We blijven enthousiast onze uitgangspunten uit het beleidsplan toepassen, een daarvan, het handhaven van laagdrempeligheid, wierp ook het afgelopen seizoen zijn vruchten af. Ons Podium bereikt ondertussen meer dan 1250 unieke bezoekers. Voor een dorp met iets meer dan 4000 inwoners een opmerkelijk hoge score.

We blijven het publiek vriendelijk en zonder kapsones ontvangen, ruimdenkend in onze beperkingen en ruimhartig in onze keuzes. Dat bevalt tot nu toe goed dus blijven we dat zo doen.

Terugkijkend en vooruitkijkend kunnen we concluderen dat we op de goede weg zijn en dat we deze weg graag gezamenlijk blijven volgen.

 

 

Show Buttons
Hide Buttons