Privacyverklaring Podium Gorter te Balk

Podium Gorter houdt uiteraard rekening met de wet en regelgeving inzake privacybescherming. Ze respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en conform geldende voorschriften wordt bewaard.

1. Algemeen
In dit privacyreglement maakt Podium Gorter duidelijk op welke manier dagelijks wordt omgegaan met persoonsgegevens en privacy. Deze verklaring heeft betrekking op alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonlijke gegevens. Podium Gorter ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.Podium Gorter conformeert zich daarbij aan de Europese Algemene VerordeningGegevensbescherming. Indien u gebruik maakt van de website van Podium Gorter of anderszins persoonlijke informatie verstrekt gaat u akkoord met deze privacyverklaring. Als er vragen zijn over deze privacyverklaring kan er contact worden opgenomen met het bestuur van Podium Gorter. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Podium Gorter. In het geval van een websitebezoek dient u zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die wellicht onze website met een link zijn, of worden geplaatst.

2. Verzameling van persoonsgegevens
Als u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de betreffende dienst uit te kunnen voeren. Wij vragen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk. De persoonsgegevens die door Podium Gorter kunnen worden verwerkt zijn: Uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres, geslacht, bankrekeningnummer(s), Social Media accounts en gebruikersgegevens.

3. Gebruik van persoonsgegevens
Podium Gorter kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
Voor een mailing over het nieuwe programma of voor informatie over programmaonderdelen;

Als u een bestelling doet, gebruikt Podium Gorter de persoonsgegevens om deze bestelling af te handelen.

Als u Podium Gorter informatie vraag verwerken wij uw persoonsgegevens teneinde aan dat verzoek te kunnen voldoen.

Als u onze website bezoekt, worden gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruikt voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze diensten.

Als u ons volgt op social media is het voor Podium Gorter mogelijk uw profiel te bekijken. Wij hebben daarmee toegang tot de door u aldaar verstrekte gegevens, zoals door u geplaatste recensies, etc. Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, ‘taggen’ en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet altijd kunt voorzien laat staan voorkomen (ook op een manier die onwettig is). U gaat er mee akkoord dat Podium Gorter en anderen uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw mogen publiceren.

4. Verwerking van persoonlijke data
De verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde, zonder deze verwerking kan Podium Gorter geen contact met u onderhouden, u niet informeren en of zakelijke transacties zoals bestelde kaarten etc. afhandelen.

5. Inzage, wijziging en of verwijdering van persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens conform het bepaalde in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij Podium Gorter. Het bestuur heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken wordt op het verzoek gereageerd en wordt aangegeven wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij het bestuur van Podium Gorter, of kan er een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

6. Bewaartermijn
Podium Gorter bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden zoals opgenomen in deze verklaring en houdt zich daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

7. (Digitale) Beveiliging van persoonsgegevens
Podium Gorter heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database die uitsluitend toegankelijk is voor de bestuursleden van Podium Gorter, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

8. Doorgifte aan derden
Podium Gorter geeft uw persoonsgegevens niet aan derden door, tenzij:
a. Doorgifte geschiedt aan een door Podium Gorter voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie zij een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
b. Podium Gorter hiertoe is gehouden op grond van wettelijke voorschriften.

9. Cookies en Google Analytics
Podium Gorter kan gebruik maken van “cookies”. Een “cookie” is een klein bestandje dat met de pagina€™s van deze onze website kan worden meegestuurd en door de browser op de harde schijf wordt opgeslagen. Podium Gorter kan “cookies” o.a. gebruiken voor het analyseren van uw voorkeuren opdat haar aanbod op uw wensen kan worden afgestemd.

Podium Gorter kan tevens gebruik maken van “cookies” van Google of andere providers voor het verzamelen van data over het gebruik van de website. Deze data worden gebruikt voor het nog beter afstemmen van onze website op uw behoeften en wensen. De informatie die Google of andere providers verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. (Meer informatie over de manier waarop Google gebruik maakt van “cookies” is te vinden op https://www.google.com/policies/technologies/cookies/)

Iedereen kan het gebruik van “cookies” uitzetten via zijn/haar browser. “Cookies” kunnen ook na het bezoek aan de site van Podium Gorter verwijderd worden van een computer door de “browse-geschiedenis te verwijderen van de PC.

De manier waarop “cookies” uitgeschakeld of verwijderd kunnen worden verschilt per provider/browser. Aangezien iedere browser anders is wordt verwezen naar de help-functie op de eigen PC.

10. Social media
Op onze site kunnen knoppen (worden) opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op relevante sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die worden aangeleverd door de betreffende sociale netwerken. Deze code plaatst onder meer “cookies. Als u deze knoppen gebruikt wordt aangeraden de privacyverklaring van de betreffende sociale netwerken te raadplegen.

11. Wijzigingen in de privacyverklaring
Podium Gorter evalueert regelmatig haar privacy beleid. Dit kan leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt per 12 februari 2019.

Show Buttons
Hide Buttons