Zondag 6 november 2022
Aanvang 15.30 uur-18.00 uur

Entree Gratis

Gurbe Douwstra
&

Ferdinand de Jong

‘Ferdinand de Jong en Gurbe Douwstra sille yn de Fryske Boekewike (29/10 o/m 6/11) tegearre mei in programma op ’n paad. Yn in pear oeren swalkje se de wrâld oer. Fan Nova Scotia, fia de Cliffs of Moher nei it uterste noarden fan Sibearië en keare úteinlik werom nei Fryslân. In libbensreis yn ferhalen en muzyk’.   

 It programma duorret twa kear 45 minuten mei in healoere skoft. Dêrnei is der noch romte foar in drankje en kinne minsken boeken keapje by de boeketafel. By besteging fan € 15,00 krije minsken it kadoboekje: ‘De oarloch fan Jan Snip’ fan Ferdinand de Jong der fergees by.


In de pauze is er gelegenheid voor een bierproeverij tegen een kleine vergoeding.
Geniet van: 

‘Een lichte preek’
‘De Alderling’
of
‘De Swiere Dûmny’.

Deze voorstelling wordt u aangeboden i.s.m.: 

Show Buttons
Hide Buttons