BENNIE HUISMAN ‘Thús’
Boekenweek programmering

Zondag 8 maart 2020 zijn verhalen en muziek te beluisteren van de Friese troubadour Bennie Huisman.

Aanvang 15.30 uur tot 17.30 uur.
Toegang is gratis.

VOL=VOL!

De novelle spile him ôf yn in wike. De roman folget deselde haad-persoanen oer in tiidrek fan 25 jier.
Yn it belibjen fan leafdes, yn it sykjen nei in plak op de wrâld, yn it sykjen nei in ‘thús’. Tema’s dy’t in soad minsken dwaande hâlde en dy’t altyd wer fragen oproppe, dêr’t we antwurden foar sykje.
Oer dy tema’s, oer de roman en oer de fragen en de mooglike antwurden dêrop, mar benammen oer it sykjen giet de ‘keamerfoarstelling’ thús.

Neist dat Bennie optredet fersoarget Boeken fan Fryslân in boeketafel mei de moaiste Fryske boeken en krije minsken by oankeap fan in boek it Ned. geskink of it Fryske geskink kado.

In de pauze is er gelevenheid voor een bierproeverij tegen een kleine vergoeding.

Geniet van:
* een ‘Lichte preek’
* ‘De Alderling’
   en
* de ‘Swiere Dûmny’

 

 

Show Buttons
Hide Buttons