Donderdag 13 april 2023
Aanvang 20.00 uur
Entree € 15,00 p.p.

Stichting Breinroer
‘Us Man’

Frysktalige toanielfoarstelling

Skriuwer: Youp van ’t Hek
Fryske oersetting: Gurbe Dykstra / Marijke Geertsma
Rezjy: Jan Arendz
Spilers: Anneke Hondema, Titia Huisman, Wybe Koldyk
Muzyk: Sake Hylkema
Produksje: Stichting Breinroer

Us Man is in tige humoristysk twalûk oer froulju dy’t werom- en foarút sjogge op harren relaasje.

Yn diel ien riede twa froulju harren yn in hotelkeamer ta op in taspraak, dy’t se hâlde sille op de brulloft fan harren eks-man: de froulju binne namentlik allebeide de eks fan deselde man, dy’t no op ’e nij trouwe sil.

Yn diel twa sitte twa froulju op in waarme neimiddei wyn te drinken yn de tún.
Se prate oer harren man sa’t allinne froulju dat kinne. Mar mei de man derby wurde de ferhâldingen op skerp steld. Troch it fenyn en de humor wurdt de betizing folslein.

Friestalige toneelvoorstelling Us Man

Schrijver: Youp van ’t Hek
Friese vertaling: Gurbe Dykstra / Marijke Geertsma
Regie: Jan Arendz
Spel: Anneke Hondema, Titia Huisman, Wybe Koldyk
Muziek: Sake Hylkema
Productie: Stichting Breinroer           

Us Man is een zeer humoristisch tweeluik over twee vrouwen die terug- en vooruitkijken op hun relatie.

In deel één bereiden twee vrouwen zich in een hotelkamer voor op de toespraak, die ze zullen houden tijdens de bruiloft van hun ex-man: ze zijn namelijk allebei de ex van dezelfde man… Vandaag trouwt hij opnieuw.

In deel twee zitten twee vrouwen op een warme nazomermiddag wijn te drinken in de tuin. Ze praten over hun man, zoals alleen vrouwen dat kunnen. Maar met de man erbij worden de verhoudingen op scherp gezet. Door het venijn en de humor wordt de verwarring compleet.

Show Buttons
Hide Buttons